Toelatingseisen

Toelatingseisen Masteropleiding Geneeskunde VU studiejaar 2020-2021

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2020

Voor de toelating tot de Masteropleiding Geneeskunde VU gelden voor studiejaar 2020-2021 onderstaande toelatingseisen.

 1. Toelaatbaar tot de masteropleiding geneeskunde is de bezitter van een bachelordiploma of een doctoraaldiploma van een Nederlandse of een buitenlandse instelling van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van de bacheloropleiding geneeskunde van de Vrije Universiteit, over voldoende beheersing van de Nederlandse taal om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen én voldoet aan onderstaande eisen:
  • een bachelorgraad geneeskunde die bij de start van de masteropleiding geneeskunde niet langer dan 5 jaar geleden is behaald , én
  • met goed gevolg de praktijkstage academische vorming is afgerond, én
  • met goed gevolg de praktijkstage huisartsgeneeskunde is afgerond, én
  • met goed gevolg de farmacotherapie-toetsen van de stationsexamens 2 en 3 zijn afgerond.
 2. Aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid, voldoet in ieder geval degene die in bezit is van:
  a. een graad van Bachelor of Science (bachelorgetuigschrift) geneeskunde VU dat niet langer dan vijf jaar geleden is behaald bij de start van masteropleiding, of
  b. een bewijs van toelating (Certificaat Toelating Masteropleiding geneeskunde VUmc Zij-instroomprogramma geneeskunde) als bewijs dat de student het Voorbereidend Jaar VUmc Zij-instroomprogramma geneeskunde met goed gevolg heeft afgerond. Het toelatingsbewijs heeft uitsluitend betrekking op het studiejaar dat volgt op het studiejaar, waarin de student het bewijs heeft ontvangen, tenzij de decaan anders beslist, of
  c. een bewijs van toelating (Verklaring Toelating VUmc Masteropleiding geneeskunde) als bewijs dat de student het Voorbereidend Jaar zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen met goed gevolg heeft afgerond. Het toelatingsbewijs heeft uitsluitend betrekking op het studiejaar dat volgt op het studiejaar, waarin de student het bewijs heeft ontvangen, tenzij de decaan anders beslist.
 3. Indien het bachelorgetuigschrift geneeskunde ouder is dan vijf kalenderjaren kan de examencommissie op basis van een toelatingstoets aanvullende eisen stellen met betrekking tot de toelating tot de masteropleiding.
 4. Studenten die in het bezit zijn van een bachelorgraad geneeskunde behaald aan een instelling buiten de EER kunnen om aanvullende bewijzen worden gevraagd om aan te tonen dat zij aan de toelatingsvereisten voldoen. Ditzelfde geldt voor EER-studenten in het geval een aanzienlijk verschil aangetoond kan worden tussen de algemene eisen om in eigen land tot de masteropleiding geneeskunde te worden toegelaten en de algemene eisen die bij of krachtens de WHW gelden.

Taaleisen Nederlands en Engels bij de masteropleiding geneeskunde VUmc-compas 

De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land heeft genoten, toont aan dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende 

Examens:

 • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II); 
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) profiel Educatief Professioneel (EDUP) C1 of Educatief Startbekwaam (STRT) B2 het afronden van de Nederlandstalige bachelor geneeskunde VUmc-compas, dan wel het in bezit zijn van het Certificaat premaster Zigma, Zij-instroomprogramma geneeskunde of de Verklaring premaster Tandarts Zij-instroomprogramma geneeskunde VU. 

Als aanvullende eis wordt voldoende beheersing van de Engelse taal gesteld, vanwege de te bestuderen Engelstalige literatuur en het schrijven van een essay en scriptie (in het kader van de wetenschappelijke stage) in het Engels (zie art. 1.2, lid 1). 

Toelatingscommissie Masteropleiding Geneeskunde VU

Gegadigden die toegelaten willen worden tot de Masteropleiding Geneeskunde VU dienen een verzoek tot toelating in te dienen bij de Toelatingscommissie Masteropleiding Geneeskunde VU.

Gegadigden met een Bachelordiploma geneeskunde behaald aan de VU of één van de premasters voor de Masteropleiding geneeskunde behaald aan de VU, voldoen aan de gestelde toelatingseisen en melden zich rechtstreeks aan via de interne “intake-procedure”.

De door de decaan ingestelde Toelatingscommissie Masteropleiding Geneeskunde VU beoordeelt de verzoeken. Adres: toelatingscommissiemastergeneeskundeVU@amsterdamumc.nl 

De Toelatingscommissie bestaat uit de volgende leden:
Prof. dr. C. Boer, voorzitter
Mw. dr. H.E.M. Daelmans, lid
Mr. P.J. Wytzes, ambtelijk secretaris

Toelatingsprocedure toelatingscommissie Masteropleiding Geneeskunde VU

De toelatingscommissie hanteert de volgende werkwijze:

 1. De beoordeling of een gegadigde kan worden toegelaten tot de masteropleiding is opgedragen aan de toelatingscommissie. 
 2. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de commissie laten toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit, of de kennis, inzicht en vaardigheden van de gegadigde ten minste op het niveau liggen van een bachelorgraad geneeskunde, behaald aan de VU. De commissie betrekt bij haar onderzoek de kennis van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. 
 3. De toelatingscommissie neemt viermaal per studiejaar verzoeken tot toelating tot de Master in behandeling: 1 oktober, 1 januari, 1 april, 1 juli. Binnen een termijn van 6 weken ontvangt de kandidaat een besluit of de gegadigde tot de opleiding wordt toegelaten. 
 4. Gegadigden dienen hun verzoek tot toelating uiterlijk in te dienen uiterlijk:
  • 1 september voor behandeling 1 oktober
  • 1 december voor behandeling 1 januari
  • 1 maart voor behandeling 1 april
  • 1 juni voor behandeling 1 juli
 5. Tegen het besluit van de toelatingscommissie kan een gegadigde binnen zes weken na verzending beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens VU .
 6. Een kandidaat die in bezit is van een verklaring Toelating Masteropleiding Geneeskunde VU kan zich inschrijven voor de masteropleiding en aanmelden voor het onderwijs. 

Toelatingseisen Masteropleiding Geneeskunde VU studiejaar 2021-2022

Bekijk hier de toelatingseisen Masteropleiding Geneeskunde 2021-2022 (.pdf)