Bindend studieadvies (BSA) Opleiding geneeskunde VU

Wat is het BSA?

Het bindend studieadvies (BSA) aan de opleiding geneeskunde VU, houdt in dat iedere bachelorstudent in het eerste jaar van zijn opleiding 36 van de 60 studiepunten van bachelorjaar 1 dient te behalen. Een student die niet aan deze norm voldoet ontvangt een negatief BSA. Dat betekent dat de student zijn studie moet staken en dat de student zich gedurende de drie daaropvolgende studiejaren niet kan inschrijven voor de opleiding. Bij eventueel opnieuw starten van deze opleiding zijn alle behaalde vakken vervallen en dienen opnieuw afgelegd te worden.

Wanneer de student zich als nieuwe eerstejaars vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving, uitschrijft, ontvangt hij geen bindend studieadvies.

Voor wie geldt het BSA?

Het BSA geldt voor:

  • Eerstejaars gestart met geneeskunde in 2020-2021;
  • Studenten die zijn gestart met geneeskunde in 2019-2020 en nog geen positief BSA hebben ontvangen. Zij hebben vanwege de corona-situatie een uitgesteld BSA gekregen en dienen alsnog 42 EC behaald te hebben aan het einde van academisch jaar  2020-2021;
  • Alle studenten gestart sinds 2011-2012 die nog niet aan de norm van jaar 1 hebben voldaan, maar geen negatief BSA hebben ontvangen (zij hebben zich ooit voor 1 februari uitgeschreven).

Wat kan ik doen om een negatief BSA te voorkomen?

Idealiter haal je de BSA-norm en kan je gewoon doorgaan met studeren. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor je onvoldoende studiepunten lijkt te gaan halen. Houd dan rekening met onderstaande regelingen:

  • Melding persoonlijke omstandigheden
    Soms gebeurt er iets waardoor het niet mogelijk is om het verplichte aantal punten te halen. Je kunt bijvoorbeeld ziek worden, of zwanger of er gebeurt iets ergs in je familie. In dat geval kan de BSA-commissie rekening houden met je persoonlijke omstandigheden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies. Je dient dan wel de persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk na het ontstaan of bekend worden ervan in een persoonlijk gesprek aan één van de studieadviseurs te melden.
  • 1-februari regeling
    Studenten in hun eerste jaar van inschrijving kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om zich vóór 1 februari uit te schrijven. Zij ontvangen geen (negatief) studieadvies en kunnen in een volgend collegejaar opnieuw beginnen met de opleiding geneeskunde. De BSA-teller begint dan in een volgend studiejaar opnieuw, eerder behaalde resultaten blijven staan. Meer informatie 1-februari regeling.

Wanneer krijg ik het BSA?

Je ontvangt drie maal per jaar bericht over het studieadvies (november, januari en juni). Eind augustus ontvang je het definitief studieadvies.

Tellen mijn vrijstellingen mee?

De punten die horen bij vrijstellingen in bachelorjaar 1 worden meegeteld bij het studieadvies. Het is belangrijk dat je je verzoek om vrijstelling zo snel mogelijk indient bij de Examencommissie.

Wat zijn de BSA-hoorzittingen?

Als je in juni bericht krijgt dat de decaan voornemens is je een negatief BSA te geven, kun je je persoonlijke omstandigheden melden bij de BSA-commissie, mits deze invloed hebben gehad op jouw studievoortgang. Je hebt daarbij de mogelijkheid om je persoonlijke omstandigheden persoonlijk toe te lichten bij de BSA-commissie tijdens de hoorzittingen.
Als je uitgenodigd wilt worden, gaat de BSA-commissie ervan uit dat je deze dagen aanwezig kunt zijn. Op het formulier melding persoonlijke omstandigheden staat de deadline voor aanmelden van omstandigheden en de data van de hoorzittingen.

Wat doet de BSA-commissie?

De facultaire BSA-commissie brengt namens de decaan het studieadvies uit. De BSA-commissie kan in individuele gevallen, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de student, adviseren het definitief studieadvies één jaar uit te stellen. Daarbij kan de BSA-commissie rekening houden met omstandigheden voor zover deze zo snel mogelijk na het ontstaan of bekend worden ervan zijn gemeld bij de studieadviseurs en/of een van de studentendecanen en van invloed zijn geweest op jouw studievoortgang (meer informatie persoonlijke omstandigheden).

Leden BSA-commissie

Mw. dr. J.H. Kleinveld (voorzitter)
Mw. M.A. Westerhof-Sinke
Mw. mr. drs. L. Boogerman

Voor vragen over het BSA kan je terecht bij de studieadviseurs. Wil je de BSA-commissie direct benaderen, dan kan dat via: BSA-commissie@vumc.nl.

Meer informatie over het BSA kan je lezen in de Regeling bindend studieadvies Opleiding Geneeskunde Vrije Universiteit 2020-2021 en de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor 2020-2021