Regelingen aan- en/of afmelden voor (her)tentamens

Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens
Vastgesteld door het College van Bestuur op 23-08-2016

Uitgangspunt is dat een student alleen kan deelnemen aan het onderwijs en tentamen wanneer hij/zij zich van te voren voor dat onderwijsonderdeel en/of het tentamen heeft ingetekend. 

 1. Intekenen voor onderwijs en tentamen
  De student die onderwijs wenst te volgen, tekent in voor het gekozen onderwijsonderdeel (vak) en de daarbij behorende onderwijsactiviteiten en tekent tegelijkertijd in voor het aan het vak verbonden tentamen.

 2. Alleen intekenen voor het tentamen
  De student die het tentamen wenst af te leggen zonder het voorbereidende onderwijs te volgen, tekent apart in voor het tentamen.

 3. Onderwijs of tentaminering zonder intekening
  a. Indien voor het volgen van onderwijs in een vak geen intekening mogelijk is, tekent de student die het tentamen in dat vak wenst af te leggen alleen in voor het tentamen.
  b. De intekenprocedure voor onderdelen als stage, scriptie of practica kan afwijken. Als dit het geval is, wordt hierover informatie verstrekt via de facultaire informatiekanalen (VUnet).

 4. Procedure intekenen 
  Intekenen vindt plaats via VUnet gedurende intekentermijnen die vooraf via VUnet bekendgemaakt zijn. Intekenen na deze termijn is niet mogelijk*.
  *Bij een aantal faculteiten is vlak voor de start van het onderwijs Last Minute Intekenen mogelijk, bij een beperkt aantal vakken waar nog capaciteit beschikbaar is. Meer informatie hierover is te vinden op VUnet.

 5. Procedure intekenen in bijzondere situaties
  a. In geval intekenen door een technisch mankement op de laatste intekendag niet mogelijk blijkt, maakt SOZ op verzoek van het faculteitsbestuur een alternatieve wijze van intekenen bekend of wijst een extra dag aan waarop intekenen mogelijk is.
  b. Een student kan, via een formulier in VUnet, een gemotiveerde klacht indienen tegen een weigering hem/haar na de intekentermijn in te tekenen voor het onderwijs of het tentamen.
  c. Hij/zij voegt aan de klacht bewijs toe waaruit voldoende aannemelijk wordt dat hij/zij zich door overmacht niet tijdig heeft kunnen intekenen. Van overmacht is slechts sprake in geval van langdurige ziekte van de student, of in geval van het overlijden van een naaste.
  d. Het faculteitsbestuur toetst de klacht aan de volgende criteria: overmacht zoals omschreven in lid c, of een beroep op onevenredig grote consequenties voor de studievoortgang en de beschikbare zaalcapaciteit.
  e. Het oordeel van het faculteitsbestuur wordt uiterlijk een week na de aanvraag via de email aan de indiener bekend gemaakt.
  f. Tegen het oordeel van het faculteitsbestuur staat geen procedure open.

 6. Afmelden na intekening
  a. De student die heeft ingetekend op onderwijs en/of tentamen en die alsnog van deelname afziet, meldt zich af via VUnet binnen dezelfde termijnen als gelden voor het aanmelden, zodat de capaciteit voor andere studenten beschikbaar komt.
  b. Studenten kunnen zich tot de dag voor het tentamen, 23.59 uur, afmelden voor een tentamen waarvoor zij eerder hebben ingetekend. Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een tentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een tentamen heeft gebruikt.