Aanvragen masterdiploma

Waar moet je aan voldoen om je masterdiploma te kunnen aanvragen?

  • Je dient in het bezit te zijn van het bachelordiploma.
  • Je dient ingeschreven te staan in Studielink.
  • Op het moment dat je je diploma aanvraagt, dienen alle behaalde resultaten van alle onderwijsonderdelen met een voldoende of vrijstelling (VRS) inclusief evt. extra curriculaire stage te zijn verwerkt en zichtbaar te zijn in VUnet.
  • In M08 is dat per masterjaar 60 ECS. In M15 is dat in M1: 69 ECS, in M2: 51 ECS en in M3: 60 ECS. Totaal te behalen studiepunten voor de masteropleiding is 180 ECS. Bekijk de websitepagina Onderwijs- en Examenreglementen voor informatie over onderwijsonderdelen en studiepunten inclusief VGT. Wanneer je resultaten nog niet goed in VUnet staan verwerkt en je wel 180 ECS hebt behaald, neem dan contact op met afstuderen@vumc.nl. Na controle van de gegevens zullen de resultaten worden verwerkt, zodat je het diploma kunt aanvragen.
  • Heb je je laatste stage afgerond, houd dan rekening met de verwerkingsduur van 10 werkdagen. Resultaten kunnen niet ad-hoc worden verwerkt.
  • Let wel, je kunt je masterdiploma pas aanvragen als je alle studieonderdelen volgens rooster hebt afgerond. Het is dan ook niet mogelijk of toegestaan om middels het eventueel vervroegen van je eindbeoordeling, je bul aan te vragen vòòr de einddatum van je laatste masterstage zoals vastgelegd in het rooster van de masterplanning. 

Hoe vraag je je diploma aan?

  • Meld maximaal drie en minimaal twee weken voor de diploma-aanvraagdata 2018-2019 dat je wilt afstuderen met een verzoek om te controleren of alle vereiste resultaten inderdaad behaald en verwerkt zijn. Stuur hiervoor een mail met een ‘verzoek om controle studentendossier’ naar afstuderen@vumc.nl onder vermelding van je naam en je studentennummer.

        Je hoeft dus niet één of twee maanden voor je afstudeerdatum te vragen om je dossier te controleren.

Masterdiploma uitreiking
De data van de diploma-uitreiking vind je in het rooster. De diploma-uitreiking vindt één maal per maand plaats. Uiterlijk twee weken voor de masterdiploma- uitreiking ontvang je een brief met verdere informatie over o.a. locatie, aanvangstijd en het maximum aantal personen dat je mag uitnodigen om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Gecertificeerd uittreksel uit het digitaal register t.b.v. BIG-registratie:
In het diplomaregister kun je zelf een digitaal uittreksel van je diplomagegevens downloaden. Dit uittreksel is een pdf-document dat is voorzien van een certificaat. Dit certificaat fungeert als echtheidskenmerk en garandeert dat het document van DUO afkomstig is. Je kunt het digitale uittreksel naar een werkgever sturen of gebruiken in andere situaties waarbij je moet aantonen welke diploma’s je hebt. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van jouw diploma. Door in te loggen via www.mijndiplomas.nl met jouw DigiD kun je online bij je diplomagegevens komen. Om in te loggen heb je wel een DigiD met sms-controle nodig.

N.B: Een digitaal register van je diploma via DUO wordt aangemaakt zodra de instelling doorgeeft aan DUO dat je diploma is behaald. De doorlooptijd van dit verzoek bedraagt minimaal 10 werkdagen (vermeerderd met de perioden dat de universiteit gesloten is en erkende feestdagen) na aanvraag van je diploma.

Procedure BIG-register: zie www.bigregister.nl

Besluit examencommissie
De Examencommissie heeft ten aanzien van de examenzittingen het volgende besloten:

  • Per examenzitting is het minimum aantal studenten op 5 vastgesteld.
  • Per examenzitting is het maximaal aantal studenten op 15 vastgesteld.

Indien er minder dan 5 en meer dan 15 studenten zich melden voor één examenzitting, dan krijgen  deze studenten te horen dat hun diploma uitreiking bij de eerstvolgende gelegenheid zal plaatsvinden.

De examendatum (afstudeerdatum) waarvoor je je aanmeldt blijft dus ongewijzigd.

Bepaling volgorde
Indien er zich voor een zitting meer dan 15 studenten aanmelden is de datum van afronding van het laatste tentamenonderdeel bepalend voor deelname. Degene die het eerste heeft afgerond gaat voor iemand met een latere datum.

Alle 180 ECS dienen verwerkt en zichtbaar te zijn in VUnet.