Wachtlijst

Wanneer je eerder wilt starten dan de toegewezen startdatum, dan kun je je op de wachtlijst laten plaatsen. Op het 'formulier wachtlijst' - dat je aanvraagt via master.gnk@vumc.nl - geef je aan vanaf welke datum je zou willen/kunnen starten. 

Prioriteiten op de wachtlijst
De wachtlijst wordt onderverdeeld in zeven categorieën, waarbij categorie 1 de hoogste prioriteit heeft. De categorieën zijn:

 1. Student is uitgevallen door ziekte
 2. Student heeft een topprestatiestatus
 3. Student is uitgevallen i.v.m. persoonlijke omstandigheden (bijv. familieomstandigheden of zwangerschap)
 4. Student heeft bij intake geen van zijn/haar drie voorkeursdata maar een andere datum toegewezen gekregen
 5. Student voldeed 35 werkdagen voor de toegewezen startdatum niet aan de eis van 180 EC en is uit het studiepad gehaald
 6. Student heeft het studiepad teruggegeven later dan twee weken na uitslag intake
 7. Student heeft een eerder aangeboden startdatum niet geaccepteerd


Studenten die op de wachtlijst staan schuiven na elke intake een categorie omhoog (bijv. van 7 naar 6 of van 3 naar 2). 

Toewijzing van studiepaden vanaf de wachtlijst
Bij het beschikbaar komen van een startdatum, wordt er onder alle studenten van de categorie met de hoogste prioriteit geloot. Zie onderstaand voorbeeld 1. Wanneer er een studiepad beschikbaar komt waarop een student op korte termijn (<4 weken voor de startdatum) kan worden geplaatst, worden alle studenten uit alle categorieën van de wachtlijst gemaild en wordt deze stardatum aan hen aangeboden. De student die het eerst op deze e-mail reageert, krijgt startdatum/het studiepad toegewezen. Zie voorbeeld 2. 

Voorbeeld 1:
Het is 17 augustus 2020 en er valt een studiepad vrij met startdatum 23 november 2020 (dus meer dan vier weken later). We loten dan onder alle studenten van categorie 1 die vanaf 23 november beschikbaar zijn om te starten. Zijn er geen studenten beschikbaar in categorie 1, dan loten we onder de studenten van categorie 2, etc.

Voorbeeld 2:
Het is 17 augustus 2020 en er valt een studiepad vrij met startdatum 31 augustus 2020 (dus twee weken later). we moeten dan zorgen dat dat studiepad 'direct' wordt opgevuld. Om de meeste kans te maken op een snelle plaatsing, mailen we in dat geval alle studenten van de wachtlijst (dus van categorie 1 t/m 7), die vanaf 31 augustus beschikbaar zijn om te starten. De eerste student die reageert, krijgt de startdatum toegewezen. 

Uiteraard kunnen de aantallen studenten in de verschillende categorieën sterk variëren, maar meestal is het aantal studenten in categorie 4 het grootst. Het blijft echter altijd een kwestie van geluk of pech. Soms vallen er achter elkaar een aantal studiepaden vrij en soms is er een periode dat er geen enkel pad uitvalt. 

Bij uitval tijdens het studiepad - dus als je al gestart bent - gelden dezelfde regels, maar zijn er minder categorieën:

 1. Student is uitgevallen door ziekte
 2. Student heeft een topprestatiestatus
 3. Student is uitgevallen i.v.m. persoonlijke omstandigheden
 4. Student is uitgevallen op basis van onvoldoende resultaten


Mocht je verder nog vragen hebben, neem dan contact op met master.gnk@vumc.nl.