Examencommissie Geneeskunde

VUmc School of Medical Sciences heeft één centrale examencommissie en twee deel-examencommissies. Er is een deelexamencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en de deelexamencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology.

Centrale examencommissie
De centrale examencommissie, met mandatering naar de deelcommissies, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. De centrale examencommissie opereert op faculteitsniveau.

Centrale examencommissie

FunctieNaam
Voorzittermw. dr. I.E. van der Horst - Bruinsma
Vicevoorzittermw. dr. I. Bijnsdorp
Lidprof. dr. A.J.L.M. van Balkom
Lid    Dr. M. Wondergem 
Extern lidhr. drs. K.H. Visser
Ambtelijk secretaris
mr. p. WytzesDeelexamencommissie

Een deelexamencommissie behandelt verzoeken van studenten zoals tentaminering en examinering en houdt toezicht op de kwaliteit van examens en tentamens van de opleiding die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een deelexamencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

Voor studenten geldt dat zij zich altijd wenden tot de deelexamencommissie. Deze tekst geeft informatie over de deelexamencommissie geneeskunde.

Stappenplan
Het  indienen en behandelen van verzoeken van studenten vinden volgens een stappenplan plaats:

 • Verzoek wordt door de student volgens de regels ingediend;
 • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek voldoet aan de regels van indienen. Zo niet, verzoek wordt niet in behandeling genomen. De student ontvangt een bericht hierover;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek ontvankelijk of niet- ontvankelijk is (met andere woorden; hoort de zaak bij de deelexamencommissie geneeskunde thuis?). De student ontvangt een bericht hierover;
 • Ambtelijk secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de student;
 • Verzoek wordt behandeld in de deel- examencommissie geneeskunde;
 • De student ontvangt binnen 20 werkdagen na het binnen komen van zijn verzoek een besluit van de deel-examencommissie, via een digitale brief (per mail) en een papieren brief per post.

FAQ examencommissie en informatievoorziening

Type verzoeken

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding en in specifieke studiehandleidingen staat beschreven voor welke onderwijsonderdelen goedkeuring van de deelexamencommissie geneeskunde nodig is. Verzoeken met de onderstaande onderwerpen kunnen aan de deelexamencommissie geneeskunde worden voorgelegd: 

Vrijstellingen
Goedkeuringsverzoeken externe Minor
Verzoek op basis van artikel 9.1, lid 4 van de OER voor instroom in minor
Persoonlijke verzoeken betreffende tentaminering
Klachten betreffende tentaminering
Onderwijs/stage aan een andere faculteit/universiteit 
Aanvraag extra herkansing 3.5, lid 4 OER

Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.

Regels indienen officieel verzoek

 • Stel eerst de vraag: ‘Ben ik met mijn vraag bij de deelexamencommissie geneeskunde  aan het juiste adres?’
 • Indien je een verzoek wilt indienen is het aan te bevelen advies te vragen bij de studieadviseurs.
 • Raadpleeg daarom eerst goed de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen (RR).
 • Verzoeken aan de deelexamencommissie geneeskunde moeten digitaal met een aanvraagformulier worden ingediend, tenzij anders aangegeven is.
 • Verzoeken, vragen of brieven die niet digitaal met een aanvraagformulier zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 • Bijzondere persoonlijke omstandigheden worden alleen meegewogen in de besluitvorming van de deelexamencommissie geneeskunde als de student de studieadviseurs binnen drie maanden na het ontstaan of bekend worden van de bijzondere persoonlijke omstandigheid, in een gesprek van deze bijzondere persoonlijke omstandigheid op de hoogte heeft gesteld.
 • Een recente cijferlijst dient te worden bijgevoegd.

Behandeling en besluit van de deelexamencommissie geneeskunde  
Veel besluiten van de deelexamencommissie geneeskunde worden genomen op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn uniek per student en in lijn daarmee geldt dat ook voor de besluitvorming van de deelexamencommissie geneeskunde hierover. Een besluit bij een ogenschijnlijk gelijk verzoek, kan dus per student anders uitvallen. De intake in de masteropleiding of financiële situaties vormen nooit de enige grond om een verzoek te honoreren.

Termijn van besluitvorming
De deelexamencommissie geneeskunde heeft 20 werkdagen de tijd om een verzoek te verwerken en de student van een besluit op de hoogte te brengen. De ambtelijk secretaris bepaalt wanneer een verzoek behandeld wordt. De student krijgt het besluit van de deelexamencommissie geneeskunde via een brief per mail en de brief wordt opgeslagen in het digitaal studentdossier. We verzoeken dringend om niet na een vergadering van de deelexamencommissie geneeskunde te mailen of te bellen om te horen wat het besluit is.

Decentrale examencommissie geneeskunde

FunctieNaam
Voorzitterprof. dr. A.J.L.M. van Balkom
Vicevoorzittermw. dr. Y. Voskes
Lidmw. drs. O Wassenaar
Liddhr. prof.dr. P.L. Hordijk
Lidmw. dr. P.C.A.M. Bakker
Ambtelijk secretarismw.mr.drs. A.E.M. Boogerman

 
Vergaderdata 2020-2021

Contact
Voor vragen met betrekking tot het invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de examencommissie examencommissie@vumc.nl
Bij vragen over de studie, die niet voor de deelexamencommissie geneeskunde zijn, gebruik dan een van de onderstaande mailadressen: