Examencommissie masteropleiding Epidemiologie

VUmc School of Medical Sciences heeft één centrale examencommissie en twee deel-examencommissies. Er is een deelexamencommissie voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en de deelexamencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology.

Centrale examencommissie
De centrale examencommissie, met mandatering aan de deelcommissies, voert de taken uit zoals deze in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd en is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. De centrale examencommissie opereert op faculteitsniveau. 

Centrale examencommissie

 
FunctieNaam
VoorzitterMw. dr. I.E. van der Horst - Bruinsma
VicevoorzitterMw. dr. I. Bijnsdorp
LidProf.dr. A.J.L.M. van Balkom
LidDr. M. Wondergem
Extern lidDrs. K.H. Visser
Ambtelijk secretarisMr. P.J. Wytzes
Deelexamencommissie

Een deelexamencommissie behandelt verzoeken van studenten zoals tentaminering en examinering en houdt toezicht op de kwaliteit van examens en tentamens van de opleiding die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Een deelexamencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken betreffende het studieprogramma van individuele studenten behandelt.

Studenten van de masteropleiding Epidemiologie dienen zich te wenden tot de deelexamencommissie Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology (ECRO).

Verzoeken met de onderstaande onderwerpen kunnen aan de deelexamencommissie worden voorgelegd:

 1. Vrijstellingen                                                                         aanvraagformulier
 2. Persoonlijke verzoeken betreffende tentaminering       aanvraagformulier
 3. Klachten betreffende tentaminering                                 aanvraagformulier
 4. Goedkeuring aanvragen van een stagevoorstel           aanvraagformulier
Stappenplan

Het  indienen en behandelen van verzoeken van studenten vinden volgens een stappenplan plaats:

 • Verzoek wordt door een student digitaal volgens de regels ingediend;
 • De student ontvangt een automatische ontvangstbevestiging;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek voldoet aan de regels van indienen. Zo niet, verzoek wordt niet in behandeling genomen. De student ontvangt een bericht hierover;
 • Ambtelijk secretaris beoordeelt of het verzoek wel o niet ontvankelijk is . Met andere woorden; hoort de zaak bij de deelexamencommissie thuis? De student ontvangt een bericht hierover;
 • Ambtelijk secretaris vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de student;
 • Verzoek wordt behandeld in de deelexamencommissie;
 • Student ontvangt binnen dertig dagen na het binnen komen van zijn verzoek een besluit van de deelexamencommissie, via een digitale brief (per mail) en een papieren brief per post.

Regels indienen officieel verzoek

FunctieNaam
VoorzitterMw.dr. I. Bijnsdorp
VicevoorzitterMw. dr. M.J. Greuter
LidDr. S.R. Baglio
LidDr. P.A.J. Krijnen
Ambtelijk secretaris            Mr. P.J. Wytzes
Vergaderdata en reactietermijn

De deelexamencommissie beslist binnen dertig werkdagen na ontvangst op een bij haar ingekomen verzoek. De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht over de uitslag dan wel de voortgang van de behandeling.
 
Vergaderdata 2020-2021