Ad 1: Vrijstellingen

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een tentamen of onderwijseenheid op basis van relevante behaalde studieonderdelen/vakken in voorgaande studies, dient per onderdeel/vak vrijstelling aangevraagd te worden. 

Regels met betrekking tot vrijstellingen:

  • Er wordt alleen vrijstelling verleend als de eerder behaalde studiestof in voldoende mate overeenkomt met de studiestof van het onderwijs waarvoor men vrijstelling vraagt. Ook moeten de leerdoelen overeenkomen en moet het getoetst zijn op minimaal een gelijk niveau. 
  • Er wordt alleen vrijstelling verleend voor een onderwijseenheid, cursus of tentamen welke onderdeel is van het studiejaar, waarin de student voor het eerst deelneemt. Indien de student de deelexamencommissie niet tijdig of onvolledig informeert, wordt geen vrijstelling verleend.
  • Een verzoek om vrijstelling van een onderwijseenheid, cursus of tentamen dient uiterlijk drie maanden vóór het begin van het betreffende onderdeel, met redenen omkleed en voorzien van de relevante bewijzen/informatie, digitaal ingediend te worden bij de deelexamencommissie.
  • Een verzoek voor vrijstelling na afloop van een onderwijseenheid, cursus of tentamen wordt niet in behandeling genomen.
  • Voor enkele onderwijseenheden wordt in geen enkele omstandigheid vrijstelling verleend. Raadpleeg de OER en RR.

aanvraagformulier