Studentenraad (SR)

De Studentenraad (SR) van VUmc is het medezeggenschapsorgaan voor studenten die geneeskunde studeren aan de VU. De SR is de officiële belangenbehartiger van alle medische studenten en onderscheidt zich van de andere studentenorganisaties door de rechten die zij heeft. Zo heeft de Onderwijs en Examenregeling (waarin bijvoorbeeld toelatingseisen van de opleiding staan en afspraken over het aantal punten dat gehaald kan worden voor tentamens) goedkeuring van de SR nodig, voordat deze van kracht kan worden. Tevens heeft de SR sinds collegejaar 2016-2017 instemmingsrecht op de begroting van VUmc. 

Daarnaast mag de SR gevraagd en ongevraagd advies geven aan de decaan en onderwijs directrice en heeft ze recht op informatie, hoor recht en recht op scholing (zodat haar taken beter uitgevoerd kunnen worden). De leden van de SR voeren diverse overleggen met onder andere de examencommissie, de opleidingscommissie, de studieadviseurs, de ondernemingsraad, de programmaleiders bachelor en master, de decaan en de onderwijsdirectie. 

Verder zijn de leden aanwezig bij het bachelor- en masteroverleg, bij landelijke overleggen met andere medische faculteiten en blijft zij op de hoogte van de andere studentorganisaties tijdens het Overleg Facultaire Studenten Organisaties (OFSO; overleg met JVB, opleidingscommissie, MFVU, IFMSA, CO-Raad en studentassessor). Hierdoor kan de SR vanuit verschillende invalshoeken inbreng hebben in de perfectionering van het VUmc-compas. Elk jaar organiseert ze een enquête, diverse studenten fora en ludieke acties. Via de website en vooral Facebook informeert de SR de studenten. 

De Studentenraad bestaat uit zeven studenten. Zij worden jaarlijks in mei gekozen via faculteitsbrede verkiezingen tezamen met de universiteitsbrede verkiezingen. Elke ingeschreven geneeskundestudent kan zich kandidaat stellen voor een plaats in de SR. 

De SR is goed op de hoogte van wat er speelt en zal dus veel vragen kunnen beantwoorden. Heb je klachten, vragen of opmerkingen over het onderwijs? Denk dan aan de SR en like onze pagina op Facebook, of stuur een mail naar studentenraad@vumc.nl.

Studentenraad-20172018 

Studentenraad VUmc 2018-2019:

Voorzitter: Yu Lam
Vicevoorzitter: Isabelle Nooteboom
Secretaris: Stephanie Okafor
Commissaris Externus: Yoshita Jagernath
Commissaris Alliantie en Financiën: Collin Exmann
Bachelorcoördinator: Oumaima Aajoud
Mastercoördinator: Leonie van der Kolk

Contact

Studentenraad VUmc
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
Kamer 0B15 (tegenover de medische bibliotheek)
E-mail: studentenraad@vumc.nl
Website: www.studentenraadvumc.nl